Tehlikeli ve Tehlikesiz Atık Beyanı Hizmetleri
26 Ekim 2016
Çevre Danışmanlık Yönetmeliği
27 Ekim 2016

Beste Çevre Danışmanlık ve Atık Yönetimi Hizmetleri

Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlayan Firmalar İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Kırklareli, Bolu, Adapazarı ve Sakarya

Patlamadan Korunma Dokümanı Nedir?

Patlamalar yangınlarda olduğu gibi yanıcı ve yakıcı maddelerin bir araya gelerek yangından daha hızlı, basınçlı ve zararı büyük yüksek hızla gerçekleşen olaylardır.

Patlamadan Korunma Dokümanı işetmelerin veya sanayi tesislerinin sektörlerine, üretim şekillerine kullanılan maddelere ve ekipmanlarına göre herhangi bir patlama olayına karşı ilgili tehlikelerin değerlendirilmesi, gerekli önlemlerin alınması ve personele eğitim verilmesi gibi bir dizi uygulama ve metotların oluşturulmasıdır.

Risk gurubunda bulunan patlayıcı ortam oluşma ihtimali olan işletmeler, çalışanlarını bu ortamların tehlikelerinden korumak zorundadır. Bakanlığın ilgili yönetmeliğinde göre bu gurupta olan işletmeleri Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanması zorunludur. işletmeler “Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlayan firmalar”a yaptırabilirler.

Patlayıcı Ortamlar ve Tehlikeleri

Teknolojik gelişmeler ile paralel hayatımızda kolaylıkların olmasının yanı sıra tehlikelerin artması da kaçınılmazdır. Özellikle sanayi işlemelerinde, endüstriyel ortamlarda kullanılan makine teçhizat ve malzemeler insan hayatını etkileyebilmekte bazen de istenmeyen sonuçlara neden olabilmektedir. Günlük hayatta kullandığımız kimyasal sayısı her geçen gün artmakta ve risklerimiz bu oranda artmaktadır. Tek bir maddeden oluşan ve özelliklerini çok iyi bildiğimiz kimyasalların yanında birden fazla kimyasaldan oluşan ve özelliklerini henüz tam bilmediğimiz pek çok karışım kimyasal birçok prosesten geçerek hayatımıza girmektedir.

Patlamaya maruz kalmak ise hem insan hem de sanayi tesisleri açısından katastropik etkileri olan bir olaydır. Bu nedenle patlama olasılığı olan tüm alanlarda, proseslerde patlama ile ilgili risk analizi, malzeme analizleri, proses analizleri yapılarak patlamanın nasıl oluşmayacağı sorusuna uygun, mantıklı, bilimsel ve mühendislik nasyonu dahilinde cevaplar aranması önemlidir.

Bu çalışmalar yapılırken de mevcut ulusal ve uluslararası mevzuat, mühendislik bilgieri ve yaşanmış tecrübelerden yola çıkılarak gerekli tedbir ve önlemlerin alınması sağlanır.

Patlamadan Korunma Dokümanı Nedir?

Avrupa Birliği ve Ulusal Mevzuata göre işverenlerin hazırlayacağı/hazırlatacağı “Patlamadan Korunma Dokümanı” aşağıdaki bilgileri içerir.

·        Patlama risklerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi

·        Patlamaya karşı alınan ve alınacak önlemleri

·        Patlama bölgelerini

·        Patlama risklerine karşı kullanılacak uyarı donanımını ve korunma sistemlerini

·        Sorumluluk ve yetki paylaşımlarını

Önlemlerin belirlenmesi aşamasında patlayıcı ortam olabilecek ortamlarda kullanılabilecek ekipmanlar da belirtilir. Bu ekipmanların seçimi belirlenecek patlama bölgelerine göre yapılır.

Hangi işletmeler ve sanayi kuruluşları Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlatmalıdır?

·        Elektrikli Cihaz ve Teçhizat İmalathaneleri,

·        Boya İşlemi Yapılan/Boyahane İçeren İşletmeler,

·        Ham Deri İmalathaneleri,

·        Akü İmalathanelerinin Bazı Bölümleri,

·        Margarin, Zeytinyağı ve Diğer Yağ̆ İmalathaneleri.

·        Kâğıt Fabrikaları

·        LPG ve Diğer Petrol Ürünleri Üretim, Dolum ve Dağıtım Tesisleri,

·        Maden Ocakları,

·        Kimyasal Madde Üreten ve/veya Depolayan Yerler,

·        Kimyevi Tahlil Laboratuvarları,

·        Boya ve Tiner İmalathaneleri,

·        Un, Şeker, Nişasta Fabrikaları,

·        Aluminyum, Ağaç Tozu Ortaya Çıkan İşletmeler vb.

İlgili Mevzuat ve Bilgiler

30 Nisan 2013 SALI tarihli ve 28633 sayılı resmi gazetede yayımlanan “ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK” gereğince;

MADDE 6 – (1) İşveren, 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğine “ uygun risk değerlendirmesi çalışmalarını yaparken, patlayıcı ortamdan kaynaklanan özel risklerin değerlendirmesinde aşağıdaki hususları da dikkate alır:

a) Patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığı,

b) Statik elektrik de dâhil tutuşturucu kaynakların bulunma, aktif ve etkili hale gelme ihtimalleri,

c) İşyerinde bulunan tesis, kullanılan maddeler, prosesler ile bunların muhtemel karşılıklı etkileşimleri,

ç) Olabilecek patlama etkisinin büyüklüğü.

(2) Parlama veya patlama riski değerlendirilirken patlayıcı ortamların oluşabileceği yerlere açık olan veya açılabilen yerler de dikkate alınarak bir bütün olarak değerlendirilir.

MADDE 10 – (1) İşveren, 6 ncı maddede belirtilen yükümlülüğünü yerine getirirken, ikinci fıkrada belirtilen hususların yer aldığı Patlamadan Korunma Dokümanını hazırlar.

6331 Sayılı “İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu” , İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği ile Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelikler kapsamında Risk Değerlendirmesi yapmamak veya yaptırmamak 3.361 TL, Risk değerlendirmesi yapmamaya veya yaptırmamaya devam etmek 5.041 TL / Her ay (Aykırılığın devamı halinde) idari para cezaları kesilmesini öngörmektedir.

Patlamadan korunma dökümanını kim hazırlar?

Beste Çevre işletmeniz adına Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Hizmeti veren profesyonel bir çevre danışmanlık şirketidir.

//]]>